Комментарии

 • Экспедиция на место расположения ставки германского верховного командования «Верфольф» (Вооруженный волк) в район села Стрижавка, Винницкой области
  21.04.2016 20:40
  " Строительство длилось с осени 1941 г" - а зачем?

  Подробнее...

   
 • ПОИМЁННЫЕ АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ ЭКИПАЖА КАНОНЕРСКОЙ ЛОДКИ «ВЕРНЫЙ» ПИНСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ НА ПЕРИОД С 22.06. ПО 25.08.1941 ГОДА
  08.03.2016 14:20
  Сын Осетрова Федора Семеновича Командир Б/ч 5 ...

  Подробнее...

Наши партнеры

САЙТ О ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ ЛЮДЯХ, РАДЕЮЩИХ ЗА СВОЁ ОТЕЧЕСТВО
Фордевинд
САЙТ О ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ ЛЮДЯХ, РАДЕЮЩИХ ЗА СВОЁ ОТЕЧЕСТВО

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами  громадської організації 
«Київське військово-історичне товариство»
«19» січня 2013 р. Протокол № 01
Голова ради  О.М. Чудновець


СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КИЇВСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО»

м. Київ - 2013 рік

 1. Загальні положення
1.1. Громадська організація «Київське військово-історичне товариство» (далі "Громадська організація") є місцевою громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує на основі спільних інтересів на засадах добровільності та рівноправності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, в тому числі трудові колективи підприємств, установ та організацій, їх об'єднання та громадські організації.
1.2. Громадська організація здійснює свою діяльність на принципах законності, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування.
1.3. У своїй діяльності громадська організація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку та його перерозподілу між своїми членами.
1.4. Громадська організація має право одержувати майно та кошти, пожертвування від фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів.
1.5. Громадська організація може створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичних осіб, в порядку встановленому законодавством.
1.6. Громадська організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, веде самостійний баланс, має розрахункові та інші рахунки в установах банків, відособлене майно, печатку зі своїм найменуванням, штампи, посвідчення членів громадської організації, бланки, символіку, фірмові однострої з символікою громадської організації та іншу атрибутику, необхідну для роботи організації, яка затверджується Радою громадської організації та реєструється у встановленому порядку.
1.7. Громадська організація взаємодіє з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, профспілками, фізичними та юридичними особами. Громадська організація у своїй діяльності незалежне від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших об'єднань громадян, їм не підзвітне, не підконтрольне та не допускає втручання у свою діяльність, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
1.8. Громадська організація може мати місцеві осередки, які легалізують свою діяльність у встановленому порядку.
..................................................................................................................
1.10. Громадська організація може на добровільних засадах вступати на засадах колективного членства до інших громадських організацій, їх спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки виключно для виконання статутних завдань громадської організації. 
1.11. Громадська організація має наведене нижче повне найменування:
- українською мовою – Громадська організація «Київське військово-історичне товариство»;
- російською мовою – Общественная организация «Киевское военно-историческое товарищество»;
- англійською мовою – Non Goverment Organization «Kiev military-historical partnership».
..................................................................................................................
1.13. Юридична адреса громадської організації: 04114 м. Київ, вул. Дубровицька, буд.7, кв.116.
1.14. Діяльність громадської організації поширюється на територію м. Києва, організаційно-правова форма – громадська організація.
1.15. У своїй діяльності громадська організація керується Конституцією  України,  Законом України «Про громадські об`єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього, та цим Статутом.

2. Мета та завдання громадської організації
2.1. Метою діяльності громадської організації є: задоволення та захист законних соціальних, економічних, науково-технічних, творчих, вікових, національних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, пов’язаних з вивченням військової  вітчизняної та зарубіжної історії і військових традицій, сприяння проведенню військово-патріотичного виховання молоді, науково-історичних досліджень з питань військової історії.
2.2. Основні завдання громадської організації:
2.2.1. Організація діяльності членів громадської організації пов'язана з вивченням військової історії України, пропагандою бойових традицій Збройних Сил, пошуково-архівною та пошуково-меморіальною роботою по вивченню військової історії, встановленню імен воїнів полеглих в боях, відновленню та відродженню пам’яток вітчизняної історії, створення музеїв, реставрації техніки часів першої та другої світової війни, патріотичним вихованням молоді, міжнародним співробітництвом з ветеранськими та громадськими організаціями.  
2.2.2. Залучає до своїх рядів нових членів громадської організації.
2.2.3. Організує самостійно, а також приймає участь з іншими громадськими організаціями в проведенні заходів, пов'язаних з військово-патріотичним вихованням молоді та громадян, в
благодійних акціях та заходах громадськості по вшануванню пам’яті і перепохованню воїнів полеглих на території України та інших держав.
2.2.4. Надає членам громадської організації підтримку, сприяє соціальній, інформаційній, правовій та іншім видам допомоги.
2.2.5. Працює з засобами масової інформації, публікує книги, брошури, монографії, статті членів громадської організації в газетах, журналах та електронних сайтах, готує виступи на радіо та телебаченні, бере участь в створенні фільмів на історичну тематику.
2.2.6. Розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі серед громадськості.
2.2.7. Проводить науково-історичні дослідження, створює архіви та формує наукові фонди з питань військової історії України та зарубіжних держав.
2.2.8. Сприяє в проведенні військово-археологічних пошукових робіт на місцях боїв та історичних подій минулого.
2.2.9. Здійснює дослідження, пошук та виявлення місць не облікованих поховань загиблих воїнів в роки першої та другої світової війни та жертв політичних репресій і їх збереження, проведення культурно-просвітницької роботи;
2.2.10. Сприяє забезпеченню патріотичного, культурного та правового виховання  членів громадської організації, формуванню їх громадської свідомості щодо захисту демократичних основ та національних інтересів української держави.
2.2.11. Сприяє активній участі членів громадської організації у військово-патріотичному вихованні молоді та підвищенні в суспільстві інтересу до вивчення вітчизняної та зарубіжної історії.
2.2.12. Сприяє захисту інтересів членів громадської організації перед державними і громадськими органами, організаціями, іншими юридичними або фізичними особами.
2.2.13. Вишукує матеріальні та фінансові ресурси для проведення різноманітних заходів  залучаючи для цих цілей кошти фізичних та юридичних осіб.
2.2.14. Залучає молодь та громадян до участі в проведенні змагань по стендовому моделізму з військової техніки та мініатюр. Приймає участь в проведені заходів з реконструкції минулих подій історії держави.
2.2.15. Встановлює, підтримує і розвиває контакти з міжнародними і національними ветеранськими та громадськими організаціями інших країн, обмінюється досвідом роботи та інформацією в межах статутної діяльності, заключає договори про співробітництво.
2.2.16. Здійснює прийом зарубіжних делегацій з метою обміну досвідом та для розвитку співробітництва.
2.2.17. Здійснює для забезпечення своїх статутних цілей інші види діяльності, що не суперечать законодавству України.

3. Права громадської організації
3.1. Для здійснення своїх завдань громадська організація має право:
3.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.
3.3. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та основних завдань громадської організації.
3.4. Вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності громадської організації.
3.5. Засновувати на добровільних засадах спілки з іншими об’єднаннями громадян або вступати у спілки (союзи, асоціації тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян.
3.6. Вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати з іншими об’єднаннями громадян міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів  з питань діяльності громадської організації, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
3.7. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї.
3.8. Проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, публічні лекції, прес-конференції  тощо).
3.9. Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань громадської організації.
3.10. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Товариства.
3.11. Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом  заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей.
3.12. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
3.13. Створювати та реалізувати різноманітні проекти та запроваджувати програми пов’язані з досягненням мети та завдань громадської організації.
3.14. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями іноземних країн виключно для виконання статутних завдань та мети громадської організації.
3.15. Засновувати засоби масової інформації.


4. Членство в громадській організації
4.1. Членство в громадській організації є індивідуальним.
4.2. Індивідуальними членами громадської організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 14 років та підтримують мету,  завдання громадської організації і визнають його Статут.
4.3. Прийом до складу членів громадської організації здійснюється на підставі письмової заяви. Прийом колективних членів до складу членів громадської організації здійснюється на підставі протоколу, поданого уповноваженим органом (особою). Заява (протокол) особи, яка має намір вступити до складу членів громадської організації, розглядається Радою громадської організації, яка приймає рішення про прийом у порядку, передбаченому цим Статутом.
4.4. Член громадської організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням шляхом подачі відповідної заяви до Ради громадської організації.
4.5. Члени організації мають рівні права та обов’язки.
4.6. Членство в громадській організації не виключає можливості вступати до складу інших вітчизняних та міжнародних організацій, діяльність яких не суперечить чинному законодавству та положенням даного Статуту.
4.7. Права члена громадської організації:
- брати участь у роботі органів громадської організації, а в порядку, визначеному цим Статутом;
- обирати і бути обраними до керівних органів громадської організації та будь-яких інших органів, передбачених Статутом громадської організації, приймати участь у всіх заходах, що проводяться для виконання статутних завдань громадської організації (конференціях, форумах, круглих столах і т.п.);
- звертатися до органів громадської організації, а з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю громадської організації, одержувати відповіді на свої запити;
- звертатися до органів громадської організації за допомогою у захисті своїх законних інтересів;
- припинити членство в громадської організації шляхом вибуття з громадської організації на підставі поданої письмової заяви до Ради громадської організації.
4.8. Члени громадської організації зобов'язані:
- сприяти досягненню мети та здійсненню основних завдань громадської організації;
- дотримуватись положень Статуту громадської організації;
- виконувати рішення керівних органів громадської організації;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Положенням про членські внески, яке затверджується Радою громадської організації;
- приймати участь у заходах, що проводяться громадською організацією для виконання статутних завдань та мети громадської організації.
4.9. Членство в громадській організації припиняється у випадках:
- виходу із громадської організації за власним бажанням;
- виключення із громадської організації.
4.10. Член громадської організації може бути виключений з громадської організації за рішенням Ради громадської організації у зв'язку із порушенням вимог цього Статуту або якщо діяльність члена громадської організації суперечить меті та основним завданням громадської організації, також якщо член громадської організації втратив зв'язок із громадською організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

 

Поиск

Статистика